Algemene Voorwaarden


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Are you Swedish
De ondernemer die bedrijfsmatig talentmanagement, content creation en public relation werkzaamheden aanbiedt.
2. Aanbieding
Iedere offerte van Are you Swedish betreffende het leveren van haar diensten.
3. Overeenkomst
Ieder leveringscontract dat tussen opdrachtgever en Are you Swedish tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van het contract, niet zijnde een aanbieding.
4. Diensten
Alle zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst tussen opdrachtgever en Are you Swedish.
5. Voorwaarden
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
6. Opdrachtgever /wederpartij
Degene die met Are you Swedish een overeenkomst is aangegaan dan wel degene die een aanbieding in de zin van lid 2 heeft aangevraagd of ontvangen.
7. Opdracht
Iedere opdracht tot het verrichten van de werkzaamheden zoals bedoeld in lid 1 van de opdrachtgever aan Are you Swedish.
8. Content Creation
Alle werken, teksten, gegevens, informatie of andere materialen die door Are You Swedish worden uitgegeven, medegedeeld of ter beschikking worden gesteld, met uitzondering van Software.
 

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op, en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Are you Swedish,
te leveren diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Are you Swedish waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien naast deze voorwaarden nog andere voorwaarden van toepassing zijn, prevaleren ingeval van tegenstrijdigheid deze algemene voorwaarden.
2.4 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.5 De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Are you Swedish en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
2.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden wordt geregeld of indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen binnen deze algemene voorwaarden, dan dient deze situatie te worden beoordeeld of worden uitgelegd naar de geest van de algemene voorwaarden.
2.8 Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de opdrachtgever en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Are you Swedish.


Artikel 3. Aanbieding
3.1 Alle door Are you Swedish uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte kenbaar is gemaakt óf in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
3.2 Alle door Are you Swedish uitgebrachte aanbiedingen danwel offertes gelden gedurende 14 dagen na dagtekening van de aanbieding danwel offerte, tenzij er uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn voor aanvaarding is vastgelegd.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.4 Are you Swedish kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen of offertes van Are you Swedish ontheffen haar dan ook van de nakomingsplicht en /of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na totstandkoming van de overeenkomst.
3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod dan is Are you Swedish daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Are you Swedish dit anders aangeeft.
3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Are you Swedish niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
3.8 In de offerte/overeenkomst wordt tenminste het navolgende vastgelegd:
- naam van de opdrachtgever;
- datum van de overeenkomst/offerte;
- omschrijving van de opdracht;
- het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden;
- eventuele bijzondere voorwaarden;
- termijnen en wijzen van betaling.
3.9 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Are you Swedish komt enkel tot stand na schriftelijke bevestiging van Are you Swedish. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke acceptatie wordt betwist, zijn opdrachtgever en Are you Swedish aan de overeenkomst gebonden.
3.10 Are you Swedish behartigt te allen tijde alle belangen van de derden binnen haar portfolio. Opdrachtgevers van Are you Swedish mogen niet rechtstreeks contact opnemen met deze derden. Opdrachtgevers mogen evenmin, tenzij Are you Swedish schriftelijk hiertoe voorafgaand toestemming heeft verleend, deze partijen enige overeenkomsten laten tekenen. Overeenkomsten die in strijd met deze voorwaarden toch rechtstreeks worden aangegaan, zonder medeweten van Are you Swedish, zijn niet bindend.


Artikel 4. Prijzen
4.1 Alle prijzen zoals vermeld in de overeenkomst zijn in euro’s en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele extra kosten zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten zijn niet in de prijs inbegrepen en zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
4.2 De in de aanbiedingen of offertes van Are you Swedish weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. De prijzen zoals Are you Swedish deze in haar brochures danwel op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Indien na de (order)bevestiging één of meerdere van deze factoren wijzigen, is Are you Swedish gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10% van het totale overeengekomen bedrag, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs voortvloeit uit de bevoegdheid of verplichting ingevolgde de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4.3 Alle offertes en aanbiedingen van Are you Swedish zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan Are you Swedish is verstrekt, waarbij de opdrachtgever ervoor instaat dat daarbij alle essentiële informatie voor de uitvoering van de opdracht correct aan Are you Swedish wordt verstrekt.
 

Artikel 5. Totstandkoming en wijziging van de overeenkomst
5.1 De overeenkomst tussen Are you Swedish en de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
5.2 Are you Swedish heeft het recht om voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 Het betrekken en/of inschakelen van derden door de opdrachtgever en/of Are you Swedish, geschiedt uitsluitend in onderling overleg. De wijziging mag noch de kwaliteit dan wel de continuïteit van de opdracht nadelig beïnvloeden.
5.4 Indien door Are you Swedish dan wel door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten van deze medewerkers.
5.5 De overeenkomst bestaat uit deze algemene voorwaarden alsmede de opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de ondertekende opdrachtbevestiging door Are you Swedish retour is ontvangen.
5.6 Indien de opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet getekend retour is ontvangen door Are you Swedish, wordt de opdracht niettemin geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Are you Swedish op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.
5.7 De overeenkomst komt in plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.
5.8 Are you Swedish is gerechtigd om, indien noodzakelijk, de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Are you Swedish zal de wederpartij hierover voorafgaand informeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Are you Swedish de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van
de overeenkomst overgaan danwel een nieuwe overeenkomst opstellen. Indien de aard, de omvang of de inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen is overeengekomen. Het oorspronkelijk overeengekomen bedrag kan worden verhoogd of verlaagd. Are you Swedish zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging in de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder inbegrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen ten aanzien van de oorspronkelijke overeenkomst kan Are you Swedish een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben.
5.11 Bij wijzigingen van de overeenkomst, daaronder inbegrepen een aanvulling, is Are you Swedish gerechtigd daar pas uitvoering aan te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de vernieuwde voorwaarden, waaronder eveneens de prijs, tijdstip van uitvoering/levering. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie op van Are you Swedish en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden dan wel te vernietigen.
5.12 Indien tussen partijen een bepaalde termijn is overeengekomen zal Are you Swedish deze termijn steeds zoveel mogelijk in acht nemen, doch is niet bindend. Dit is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de wederpartij Are you Swedish derhalve eerst schriftelijk in gebreke te stellen. Are you Swedish dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.13 Are you Swedish kan door de opdrachtgever, bij niet tijdige nakoming en voor zover deze niet nakoming Are you Swedish kan worden toegerekend, na het geven van een redelijke termijn tot nakoming en na een ingebrekestelling, enkel aansprakelijk worden gesteld voor directe schade welke uit dit verzuim voortvloeit.
5.14 Indien Are you Swedish gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig ter beschikking heeft gesteld aan Are you Swedish. Dit geldt eveneens voor de eventuele terbeschikkingstelling van medewerkers van de opdrachtgever aan Are you Swedish, die bij de werkzaamheden van Are you Swedish betrokken zullen zijn.
5.15 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, medewerking en/of werkruimte niet tijdig aan Are you Swedish worden verstrekt, zal Are you Swedish daarvan melding doen aan de opdrachtgever en heeft Are you Swedish het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.16 De door Are you Swedish aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatverbintenis, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anderszins zijn overeengekomen. Are you Swedish zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig goed vakmanschap uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.17 In geval dat Are you Swedish ten gevolge van weersomstandigheden niet op de overeengekomen termijn haar diensten kan leveren, zal deze termijn worden opgeschoven naar een nieuwe termijn. Opdrachtgever kan na beëindiging van de weersomstandigheden een nieuwe termijn aandragen bij Are you Swedish.
 

Artikel 6. Betaling
6.1 Betaling van de facturen van Are you Swedish dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn(en), doch uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is aangegeven door Are you Swedish. De wederpartij is niet gerechtigd om enige vordering op Are you Swedish te verrekenen met de door Are you Swedish in rekening gebrachte bedragen.
6.2 Are you Swedish is te allen tijde gerechtigd zekerheid in de vorm van aanbetaling, waarborg of bankgarantie te bedingen ten aanzien van haar vordering, waarbij voornoemde zekerheidsstellingen niet limitatief zijn.
6.3 Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door Are you Swedish aangewezen bankrekening. Are you Swedish heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Are you Swedish, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door Are you Swedish is ontvangen. Indien de vooruitbetaling zou worden geweigerd, is Are you Swedish bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor Are you Swedish voortvloeiende schade.
6.4 Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, waarna de opdrachtgever 1 % rente per maand of indien hoger de wettelijke rente is verschuldigd over het volledige factuurbedrag. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. De opdrachtgever is tevens alle buitengerechtelijke kosten van invordering verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de hoofdsom met een minimum van € 40,00. Deze worden als volgt conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend:
- over de eerste Euro 2.500, - 15% met minimum van € 40, -
- over de volgende Euro 2.500,- 10%
- over de volgende Euro 5.000,- 5%
- over de volgende Euro 190.000,- 1%
- over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van €6.775, -
6.5 Alle kosten van inning (waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, door wie dan ook verleend) komen geheel voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten van Are you Swedish, te berekenen over het te incasseren bedrag, worden met een minimum van € 40,- vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom. Deze kosten zullen, zodra door Are you Swedish rechtsbijstand is ingeroepen resp. de vordering te incasso uit handen is gegeven, zonder enig bewijs in
rekening worden gebracht en door de wederpartij verschuldigd zijn. Het voorgaande laat onverlet het recht van Are you Swedish om hogere kosten in rekening te brengen indien hetgeen op basis van de percentages is berekend, niet kostendekkend is.
6.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en dan van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.7 De wederpartij dient de factuur nauwgezet te controleren. Bezwaren inzake (de hoogte) van de factuur, dienen binnen tien dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Are you Swedish kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn heeft de wederpartij (eventuele) rechten ter zake verloren.
6.8 Onverminderd het bepaalde in voorgaande leden is Are you Swedish gerechtigd om van de opdrachtgever volledige schadevergoeding te vorderen indien de opdrachtgever niet voldoet aan de verplichtingen uit de overeenkomst.
6.9 Are you Swedish kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Are you Swedish kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opgevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.10 Indien Are you Swedish en de opdrachtgever zijn overeengekomen dat (deel)betalingen van de diensten uiterlijk vòòr of op de overeengekomen termijn van uitvoering zal plaatsvinden, kan deze betalingsverplichting door geen enkele reden worden opgeschort door de opdrachtgever.
6.11 Het indienen door opdrachtgever van een klacht, ontslaat opdrachtgever niet van zijn (betalings-) verplichtingen ten opzichte van Are you Swedish.
6.12 Opdrachtgever mag pas tot eventuele publicatie overgaan nadat de overeengekomen vergoedingen aan Are you Swedish zijn voldaan.
 

Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse annulering van de overeenkomst
7.1 Opdrachtgever en Are you Swedish kunnen de overeenkomst te allen tijde per aangetekend schrijven of anderszins schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee volledige kalendermaanden. Waarbij de ontvangstdatum van de opzegging bindend is.
7.2 Are you Swedish is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden in de volgende gevallen:
- De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- Na het sluiten van de overeenkomst Are you Swedish ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomt verzocht is om zekerheid te stellen voor zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Are you Swedish kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke voorwaarden zal nakomen;
- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Are you Swedish kan worden gevergd.
7.3 Indien overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Are you Swedish op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Are you Swedish de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij onverminderd haar aanspraken welke voortvloeien uit de wet en overeenkomst.
7.4 Indien Are you Swedish tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten.
7.5 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Are you Swedish gerechtigd tot vergoeding van schade en onkosten, waaronder inbegrepen directe en indirecte kosten.
7.6 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de wederpartij niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde termijn alsnog volledig na te komen.
7.7 In het geval van verzuim van de wederpartij is Are you Swedish gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan Are you Swedish verschuldigde bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.
7.8 In geval van wanprestatie door de wederpartij, is deze jegens Are you Swedish verplicht tot verlening van een schadevergoeding of schadeloosstelling.
7.9 In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Are you Swedish vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting haarzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Are you Swedish op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7.10 Indien de wederpartij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen alle kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 

Artikel 8. Overmacht
8.1 Are you Swedish is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is
te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8.2 Onder het begrip ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan, doch niet limitatief: onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van Are you Swedish zijn ontstaan zoals o.a. weersomstandigheden, een ernstige storing in het bedrijf, stakingen, oorlog, vertragingen in het transport en vertraagde of foutieve levering van zaken, materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van Are you Swedish.
8.3 Are you Swedish is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht, kan Are you Swedish de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4 Indien Are you Swedish bij het intreden van overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
8.5 In geval dat Are you Swedish om reden van weersinvloeden haar werkzaamheden dan wel leveringen niet op de overeengekomen termijn kan aanvangen dan wel voortzetten, heeft de wederpartij geen recht op enige vorm van (schade)vergoeding uit welke hoofde dan ook. Ook indien er tussen partijen een fatale termijn is overeengekomen, welke ten gevolge van weersomstandigheden niet kan worden behaald, is er door de opdrachtgever geen enkele vorm van verhaal van (schade)vergoeding mogelijk ten aanzien van Are you Swedish.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Are you Swedish is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de wederpartij heeft geleden, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Are you Swedish.
9.2 Are you Swedish is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Are you Swedish is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledig informatie en/of gegevens.
9.3 De totale aansprakelijkheid van Are you Swedish zal in alle gevallen slechts zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door Are you Swedish aan de wederpartij te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
9.4 De aansprakelijkheid van Are you Swedish is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
9.5 Are you Swedish is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.6 Are you Swedish is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.
9.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Are you Swedish of haar leidinggevenden.
9.8 De wederpartij vrijwaart Are you Swedish voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan Are you Swedish toerekenbaar is.
9.9 Indien Are you Swedish door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Are you Swedish zowel binnen als buiten rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dan van hem verwacht mag worden. Indien de wederpartij in gebreke blijft in het nemen van passende maatregelen, is Are you Swedish zonder ingebrekestelling gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Are you Swedish en derden daardoor ontstaan, komen voor rekening en risico van de wederpartij.
9.10 Are you Swedish is ten aanzien van in opdracht van haar door derden verrichte werkzaamheden op gelijke wijze aansprakelijk als voor werkzaamheden door haar eigen werknemers verricht, tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van de derde.
9.11 De opdrachtgever is aansprakelijk voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen danwel vereisten. De opdrachtgever vrijwaart Are you Swedish voor iedere vorm van aansprakelijkheid ten aanzien hiervan. Indien partijen reeds een overeenkomst hebben gesloten en er onverhoopt geen geldige vergunningen danwel goedkeuringen zijn verkregen door de opdrachtgever, zullen alle ontstane kosten door Are you Swedish alsook schadevergoedingen op de opdrachtgever verhaald worden.
9.12 Schadeclaims dienen binnen drie maanden na het ontstaan van de schade bij Are you Swedish schriftelijk zijn gemeld op straffe van verval.
9.13 Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Are you Swedish gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade en kosten aan de zijde van Are you Swedish die daardoor direct of indirect is ontstaan.
 

Artikel 10. Intellectueel eigendom
10.1 Alle teksten, foto’s, tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, kennis, e.d. waaronder ook software, die door Are you Swedish worden gecreëerd en gehanteerd blijven, ook indien zij aan de wederpartij ter hand worden gesteld, geestelijk en/of fysiek eigendom van Are you Swedish en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Are you Swedish, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen Are you Swedish en de wederpartij gebruikt worden. Het bepaalde in dit artikel vormt een voorbehoud in de zin van artikel 15 lid 1 Auteurswet. Niets in deze Algemene Voorwaarden impliceert een overdracht van intellectueel eigendomsrechten.
10.2 Are you Swedish behoudt zich de overige rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Are you Swedish heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis aan derden wordt gebracht.
10.3 De wederpartij vrijwaart Are you Swedish voor aanspraken van derden, ter zake van diensten afkomstig van Are you Swedish, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
10.4 Ander gebruik of hergebruik van content creation, foto’s, filmmateriaal dan wel overige auteursrechtelijk beschermd materiaal van Are you Swedish, is niet toegestaan tenzij Are you Swedish voorafgaand uitdrukkelijk toestemming hiertoe heeft verleend. Het gebrek aan een schriftelijke toestemming geldt als bindend bewijs voor het feit dat een voor de portretrechten vereiste toestemming niet is gegeven. 10.5 Publicaties van teksten, foto’s, films dan wel modellen die voorzien zijn van teksten, computer- of andere simulaties, afbeeldingen, achtergronden of andere effecten die de waarheid of de eerbaarheid van het model geweld aandoen, zijn verboden. 10.6 Het gebruik van het portret van de modellen is beschermd onder de auteurswet. De bepalingen in de auteurswet over deze portretrechten zijn onverkort van kracht.
10.7 Are you Swedish doet uitdrukkelijk geen afstand van persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 Auteurswet.
10.8 In het geval de intellectueel eigendomsrechten op (een deel van) de diensten, producten en/of content toekomen aan licentiegevers van Are you Swedish, zal opdrachtgever mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten accepteren teneinde (alle functies van) de diensten en/of producten te kunnen gebruiken. Indien opdrachtgever dat niet wil, komt hem ter zake geen enkele aanspraak jegens Are you Swedish toe.
 

Artikel 11. Geheimhouding
11.1 Are you Swedish is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden, voor zover, zonder toedoen van Are you Swedish niet voor het publiek domein beschikbaar.
11.2 Opdrachtgever verplicht zich jegens Are you Swedish tot strikte geheimhouding van al hetgeen hem bekend is of zal worden, al dan niet in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, betreffende de onderneming (en) van Are you Swedish en voorts zulke informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, tenzij die informatie van algemene bekendheid is dan wel indien openbaarmaking daarvan op grond van wettelijke of op grond van beurs- of andere reglementen vereist is.
11.3 Opdrachtgever is verplicht om werknemers en derden welke door hem worden ingezet bij de uitvoering van de overeenkomst dezelfde verplichting op te leggen als in het tweede lid van dit artikel is opgenomen.
11.4 De mogelijkheid bestaat dat Are You Swedish in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”) van (werknemers en/of klanten van) opdrachtgever verwerkt. Deze persoonsgegevens zullen
worden verwerkt conform het Privacy Statement van Are you Swedish en de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wbp.
11.5 Are you Swedish zal de persoonsgegevens die ten behoeve van opdrachtgever worden verwerkt adequaat beveiligen. Are you Swedish zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand der techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Onder andere zullen deze maatregelen bestaan uit:
- Fysieke beveiliging en beveiliging van apparatuur/gegevensbestanden, waaronder firewalls, password-log-in en/of encryptie;
- Het uitwerken van een beleidsdocument voor informatiebeveiliging;
- Het toewijzen van verantwoordelijken voor beveiliging;
- Het hanteren van toegangsbeveiliging (procedures om bevoegde werknemers toegang te geven tot de informatiesystemen- en diensten).
 

Artikel 12. Garanties en vrijwaring
12.1 Elk gebruik van de diensten en/of producten is voor risico en verantwoordelijkheid van opdrachtgever.
12.2 Opdrachtgever garandeert dat hij de diensten en/of producten niet zal gebruiken:
12.2.1 Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Are you Swedish of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;
12.2.2 In strijd met geldende wet- of regelgeving;
12.2.3 In strijd met een bepaling van de overeenkomst.
 

Artikel 13. Geschillen en toepasselijk recht
13.1 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
13.2 Op een met Are you Swedish gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar haar vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
13.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op de overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Are you Swedish ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd, tenzij dwingend recht anders voorschrijft.
13.4 Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
13.5 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de wederpartij aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert uitvoerdatum.


Artikel 14. Algemene voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
14.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.